Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov
Informace ze schůze OZ Hvožďany konaná 30. 8. 2007

 

1.      Kontrola plnění úkolů z posledního jednání (kupní smlouva pozemek Leletice, stížnost na provoz rybníčku Kalisťák, vyhodnocení oslav 100. let SDH Vacíkov) úkoly splněny

2.      Plnění obecního rozpočtu do 31. 7. 2007. Příjmy 11.902.020 Kč, výdaje 9.308.293 Kč, finanční prostředky obce 2.627.629 Kč.

3.      Schválen návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu ŽP Středočeského kraje č. 2325/OŽP/2007

4.      Projednány došlé žádosti  odsouhlasen prodej části pozemku 83/1v k.ú. Leletice o výměře cca  40 m 2 pro žadatele  Ing. Václava Regnera Podmínky: veškeré náklady z převodu uhradí kupující, cena za  m 2  100 Kč.

5.      Dále Šefrnová Helena, Vacíkov 65 nájemce obecního bytu žádá o vybudování ústředního topení v pronajatém obecním bytě. Žádost bude kladně vyřízena za těchto podmínek: bude vypracován návrh smlouvy se žadatelkou a Obcí Hvožďany, v které bude zakotveno, že úhrada celé akce bude financována nájemcem a vložené prostředky budou obydleny za neuhrazený nájem. V případě, že žadatelka ukončí  nájem před odbydlením vložené částky, nebude požadována úhrada za vložené prostředky. Stavba bude provedena v souladu s novým stavebním zákonem.   

6.      Manželé Fialovi žádají o odkoupení části pozemku č. 1359 v k. ú. Hvožďany za účelem zřízení sjezdu na pozemkovou komunikaci. Vzhledem k tomu, že obec má zpracovaný projekt a stavební povolení na chodník a sjezd na komunikaci bude toto řešeno až po skončení stavebních prací (kanalizace , chodník, nájezd) které bude provádět obec. Po těchto stavebních pracích bude možno oddělit konkrétní část pozemku, který bude navazovat na parcelu, která je v majetku manželů.

7.      Miloš Lažanský, Ing. Landa, majitelé rekreačních chat v Leleticích, žádají o odstranění vzrostlých stromů, které stojí v těsné blízkosti jejich objektu. Důvod  nebezpečí poškození staveb pádem vyvrácených stromů. Protože se jedná o stromy, které jsou na lesních pozemcích, bylo dohodnuto, že odborný lesní hospodář obce  p. Neuwirth  v rámci svých pravomocí o žádosti rozhodne.

8.      Jana Čermáková  žádá o odprodej části obecního pozemku č. parcely 227/28 v k. ú. Roželov o celkové výměře 40 m 2  z důvodu, že se jedná o komplex chatové zástavby, který sousedí s uvedeným pozemkem a do budoucnosti se předpokládá, že o odkoupení tohoto pozemku projeví zájem další žadatelé rekreačních nemovitostí byla ustanovena komise členů OZ na posouzení možnosti odprodání uvedeného pozemku. Komise ve složení  p. Malý, p. Ing. Čabrádek, p. Jaroš, p. Trefný. Na příštím zasedání bude podána informace a o této žádosti bude rozhodnuto.

9.      Žádost nájemníků v čp. 6 ve Hvožďanech – výměna stávajících oken, oprava komínů a střechy. Do konce listopadu bude provedena oprava komínových těles, střechy a okapových prvků. Výměna oken v letošním  roce není naplánována a z důvodů  nedostatku finančních prostředků zatím nebude provedena. Dále bylo dohodnuto, že  bude svoláno jednání se všemi nájemníky v uvedeném domě a záležitost opravy domu a udržování společných prostor, čistoty v domě i před domem bude projednána. Po té bude učiněno rozhodnutí o této záležitosti.

10.  ZŠ  Hvožďany – stížnost na opoždění odjezdu autobusové linky č. 3000101 spoj Hvožďany – Leletice  a dále Hvožďany – Březnice, který byl opožděn o cca 20 minut bude projednáno provozovatelem tj. Connex  a tento spoj bude uspíšen

11.  Obec Hvožďany se připojila k městům a obcím, které jsou vystaveny daňové diskriminaci. Jedná se o zákon, kterým jsou určeny daňové hodnoty nižší než pro velká města a to až 6,5 krát nižší. Jako cíl bylo stanoveno odstranit neodůvodněné a Hvožďany se připojila ke městům a obcím, které jsou vystaveny daňové diskriminaci.

12.  Informace týkající se dotací na obnovu a rozvoj venkovského prostředí . Obec chce využít tuto možnost  a chce požádat o prostředky na vybudování chodníků a komunikace v celkové částce 3.5 milionu Kč. Oslovena odborná  firma RAVEN EU Advisory a.s. Brno , která přislíbila technickou  pomoc.

13.  . MZ odbor vodovodů a kanalizací přiznal definitivně dotaci na výstavbu vodovodu Hvožďany.

14.  Projednáno rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Péče o krajinu na rok 2007. Jedná se o prostředky ve výši 21.000 Kč, které budou použity na kosení louky a odstranění trávy z lokality za rybníkem „Raputovský Leletice. K zajištění této akce bude učiněna dohoda s MS Hvožďany.

15.Dále byly stanoveny podmínky k vyjádření obce Hvožďany k navrženému projektu „výstavba základové stanice Hvožďany- Javory“:

Umístnění stanice na pozemku o rozloze 8 x 12 m

Maximální výška 30,60 m.

Výkon antén bude v souladu s vydaným stanoviskem KHS Středočeského kraje  pod čj. 1189-216/07/PB/Ka ze dne 17. 4. 2007.

Zastupitelstvu obce Hvožďany bude předložena smlouva o pronájmu pozemku na dobu 10 let a cena pronájmu 40.000 Kč/ rok.

OÚ Hvožďany  bude předložena projektová dokumentace investora, v které budou tyto podmínky  zahrnuty.

Dále byla projednána stížnost p.Mikešové  zastoupené advokátní kanceláří Krejčí/Růžková. Jedná se o majitelku parcely č. 197/1 v k-ú Hvožďany, která sousedí s parcelou, na které má být postavena základová stanice T-Mobile. Tato záležitost  bude  projednána starostou obce,  bude zasláno písemné stanovisko.

16. Starosta obce informoval  o výzvě Ligy starostů nesouhlasících s výstavbou americké radarové základny na území ČR. Starosta obce Hvožďany na základě výsledků referenda na správním území obce se k této výzvě připojil.  OZ rovněž podporuje toto hnutí.

17. Byla vyhodnocena nabídka na zhotovení územního plánu Hvožďany. Toto vyhodnocení bylo provedeno komisí z členů OZ. Komise doporučila zadat vypracování   územního plánu Ing. Daňka, projektový ateliér, AD s. r.o. Celková cena 404.600 Kč. Nutno  zjistit zda v této ceně jsou již zahrnuty i finance na technickou pomoc při návrhu zadání územního plánu obce. Tento úkol zajišťuje pořizovatel tj. Obec Hvožďany.© 2006-2008 Zeman J.