Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov
  Informace ze schůze OZ Hvožďany konaná 28. 6. 2007

   

  l. Byl schválen závěrečný účet  obce za rok 2006.Celkové příjmy za rok 2006 dosáhly částky 21.555.246,50 Kč, celkové výdaje 20.763.784,50 Kč. Stav na účtech k 31. 12. 2006 činil 1.860.413, 63Kč. Daňová výtěžnost  za uvedený rok  4.783.755 Kč. Zůstatek na sociálním fondu činil 37.088,88 Kč.  Předplacené nájemné v domě č.p. 160 a 161 ve Hvožďanech činí 77.813,- Kč, nevrácené příspěvky na přípojky vodovodní a kanalizační 15.000,- Kč. 

  2.

  Stanovena cena vodného a stočného za období 2. 7. 2006- 2.7.2007

  Dosažené náklady na obecních vodovodech: Hvožďany Roželov 286.086 Kč

                                                                          Vacíkov 95.082 Kč

                                                                           Leletice 179.542 Kč

  Stočné Hvožďany                                                          301.114 Kč

  Celkem bylo odebráno z obecních vodovodů cca 21.000 m3,  na ČOV bylo vyčištěno asi cca 16.000 m3.

  Cena za vodné pro obecní vodovod pro Roželov, Hvožďany a Leletice  15 Kč včetně DPH /m3+  stálý poplatek dle velikosti vodoměru (500 Kč)  bude vybírán i pro odběratele vody v Roželově.

  Cena za vodné pro obecní vodovod Vacíkov  315 Kč včetně DPH  za trvale přihlášeného občana  a 840 Kč včetně DPH za rekreační objekt.

  Cena stočného za uvedené období se nebude měnit a zůstává ve výši 18,- Kč včetně DPH /m3.

   

  3.Schválena  výjimka z počtu dětí pro  Mateřskou školu ve Hvožďanech  a to  navýšení o 3 děti na 27 v jednotřídní mateřské škole ve Hvožďanech. Jedná se o školní rok 2007/2008. .

  Projednána směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ ve Hvožďanech a to od 1. 9. 2007 do. 31. 8. 2008 ve výši 150 Kč/měsíc pro všechny děti MŠ.Osvobozeni od tohoto poplatku jsou děti, které v období od 1. 9.  do 31. 8.  následujícího roku  dovršily nejvýše 6 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

  Uvedená částka je splatná společně se stravným vždy 1. týden  v kalendářním měsíci.

  Rodičům dítěte, kterému je docházka do MŠ omezena na nejvýše 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku se úplata sníží na 100 Kč /měsíc.

  Osvobozeni od úplaty budou všichni zákonní zástupci dítěte, kteří  pobírají sociální příspěvek nebo osoba, která se o děti stará a pobírá dávky  pěstounské péče a prokáže tuto skutečnost čtvrtletně na začátku tohoto čtvrtletí do 15. dne v měsíci a předloží ředitelce školy písemné oznámení , případně rozhodnutí z příslušného úřadu. 

  Povolena  výjimka z nejnižšího počtu žáků Základní školy Hvožďany na školní rok 2007/2008. Pro uvedený školní rok bude škola organizována jako osmitřídní  s tím, že na 1. stupni dojde ke spojení 2. a 3. třídy  s tím, že hlavní předměty budou vyučovány samostatně.

  Pro uvedený školní rok by ZŠ ve Hvožďanech mělo navštěvovat 104 žáků tzn. že průměr na 1. třídu je 13 žáků.

   4.Prodloužení doby pronájmu obecních  bytů ve čp. 160, 161 a to pro p. Martina Krejčího a p. Marii Balkovou -  prodloužena nájemní smlouva  do 31. 10. 2008

  Prodloužena doba pronájmu bytu v čp. 6 pro  p. Bohuslava Rajniše na dobu jednoho roku za stávajících podmínek. Zamítnuta žádost o pronájem sklepa v čp. 6 – pro nesouhlas ostatních nájemníků.

  Prodloužen pronájem  pozemku  parc. číslo 273 za účelem sklizně trávy  pro p. Zdeňka Fiřtíka-schváleno  na jeden rok za stávajících podmínek.

  Žádost p. Olgy Vonšovské  o odprodej  obecního pozemku. Jedná se o pozemek č. 83/2 v k.ú. Leletice o výměře 145 m 2. Cena je stanovena ve výši 100 m2 a náklady  s převodem uhradí kupující. Při splnění těchto podmínek OZ souhlasí s prodejem

  Žádost  Ing. Václava Regnera  o odkoupení pozemku 83/1 v k. ú. Leletice Uvedený pozemek sousedí s pozemkem č. 57 a 93/1 v k.ú- Leletice, které jsou ve vlastnictví žadatele. OZ  pro prodej uvedeného pozemku  stanovuje tyto podmínky:

  Parcela 83/1 bude oddělena tak,že bude zachováno  propojení  s komunikací Záhrobí – Jamky a tato parcela zůstane ve vlastnictví obce. Hranice odděleného pozemku bude vedena od rohu  parcely č. 57, která je ve vlastnictví žadatele a rohem parcely č. 84, která je ve vlastnictví p. Vonšovské. Geometrický plán a veškeré náklady spojené s převodem tohoto pozemku budou provedeny na náklady kupujícího. Cena za m 2 nově vzniklé parcely  je stanovena ve výši   100 Kč/m2 .

  Schválen odprodej  maringotky pro p.  Radku Korčekovou, Hvožďany 146 za  cenu ve výši 10.000 Kč.

  vyřešení situace s odtokem vody z rybníčka“Kalisťák“,

  Obec jako vlastník uvedeného rybníka svolá jednání s p. Ing. Jansou  ze Zemědělské vodohospodářské správy Písek. Na tomto jednání bude dohodnuto provedení úpravy odtokového koryta pro vodu z uvedeného rybníčka. Jednání se zúčastní všichni majitelé dotčených pozemků. Za  předpokladu, že budou zemědělskou vodohospodářskou správou zajištěny finanční prostředky na vyčištění odvodňovací strouhy a vyřešení přístupu na dotčené pozemky bude tato úprava provedena v co nejkratší době.

   

  5/

  Ustanovena komise k výběru uchazečů o sestavení územního plánu pro Obec Hvožďany –

  p. Malý, p. Trefný, p. Ing. Čabrádek, p. Jaroš a p. Zeman. Doporučení komise bude projednáno na příštím zasedání OZ a s  vybraným žadatelem bude uzavřena  smlouva.

   © 2006-2008 Zeman J.