Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov

Zprávy z obecního zastupitelstva


   Informace ze schůze OZ Hvožďany konaná 27.3. 2008

   

   

  .

  1.Byla předložena smlouva o dílo k vypracování územního plánu obce Hvožďany, cena je dle návrhu, který byl projednán výběrovou komisí.

   

  2.Komise z řad členů OZ provedla místní šetření ohledně možností odprodeje obecních pozemků pro Ing. Zdeňka Planiny a pro manžele Krauskopfovi, Leletice. Komise doporučuje vyhovět oběma žadatelům.

   

  3.Dále pokračováno na projektu revitalizace části obce  a projednán návrh smlouvy na zpracování projektové žádosti. Ve druhé etapě revitalizace bude provedena studie koncepce návsi a veřejných ploch a bude vypracován projekt na víceúčelové hřiště pro veřejnost a základní školu.

   

  4.Byl přednesen návrh rozpočtového výhledu na rok 2009 – 2010, který byl schválen zastupitelstvem  dne 27. 3. 2008 .

   

  5.Byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2008. V oblasti příjmů se počítá s částkou 15.574.650 Kč a v oblasti výdajů se počítá s částkou 15.574.650 Kč.

     Navržený rozpočet na tento rok je vyrovnaný .

   

   6.Byl přednesen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 ze dne 27. 3. 2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 18. 2. 2004. OZ schválilo dle ustanovení § 14 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10  písm. d) a § 84 odst. 2  písm. i) zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů  uvedenou obecně závaznou vyhlášku. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004  o místních poplatcích v bodě c) užívání veřejného prostranství čl. 21 odst. 3 se mění takto:

     Roční paušální částka za vyhrazení trvalého parkovacího místa činí

  a) pro osobní motorové vozidlo            500 Kč

              b) pro nákladní motorové vozidlo, autobus, maringotku, tahač, návěs a přívěs a podobné zařízení                                           6. 000 Kč

   

  7. Dále byl projednán inventurní zápis o inventarizaci obecního majetku.

   

  8.Dle zákona č. 79/2008 Sb. byla navržena  a schválena odměna pro neuvolněné členy OZ Hvožďany s účinnosti od 1. 3. 2008  ve výši 400 Kč.

  9. Schválen  záměr prodeje pozemku pro žadatele Ing. Zdeňka Josefa Jedná se o pozemek č. parcely č. 784  v k. ú. Roželov o výměře 198 m 2 

     .

  10. OZ  schvaluje záměr na směnu pozemků a kupní smlouvu pro žadatele   Jana a Marii     Krauskopfovi  a to takto:

     část obecního pozemku č. parc. 1100, který sousedí s pozemkem žadatelů, bude odměřen a směněn za část pozemku par.č. 7, který je ve vlastnictví žadatelů. Z pozemku č. parcely 8, který je ve vlastnictví obce, bude oddělen geometrickým plánem díl a to v takovém rozsahu jako je uvedeno  na přiloženém snímku z pozemkové mapy.    

  11.Zastupitelstvo schvaluje vyznačení věcného břemena na pozemku č. 83/3

  v k. ú. Leletice. Uvedený pozemek je ve vlastnictví obce a v roce 2007 požádal Ing. Václav Regner o jeho odkoupení.

   

  12.OZ schvaluje záměr odprodeje obecního pozemku č. parc. 780/3 v k. ú. Roželov o výměře 14 m2 pro žadatelku p.Pečenkovou

   

  13. OZ schvaluje záměr odprodeje obecního pozemku č. 769/4 o výměře 5 m2 a 769/3 díl a  o výměře 4 m2  v k. ú. Roželov. Celkem se jedná o 9 m 2. Žadatelé manželé Škrýbovi.

   

  14.OZ uznává vlastnické právo pro paní Marii Sýkorovou k zemědělské stavbě na pozemku č. parc. stavební 33/3 -  zastavená plocha a nádvoří v k. ú. Leletice. Jedná se o nabytí vydržením vlastnického práva  užíváním v dobré víře  jako stavby vlastní po dobu 35 let.

   

  15.OZ schvaluje prodloužení doby nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu v domě Hvožďany č 6 byt  č. 2 pro paní  Veroniku Neprašovou .

   

  16.Byla předložena a schválena smlouva o partnerství , která bude zahrnuta v projektu revitalizace obce Hvožďany I. Etapa. Jedná se o Svazek obcí Mikroregionu Třemšín, Podbrdsko, občanské sdružení (místní akční skupina) a Základní a Mateřské školy Hvožďany, a Obcí Hvožďany  která je zastoupená starostou obce.

   

  17.Byl předložen návrh smlouvy a schválen. Jedná se o smlouvu o dílo pro zhotovitele kancelář ekonomického a finančního poradenství ČB. Předmětem díla je vypracování souboru podkladů, pro podání žádosti včetně vlastní žádosti o poskytnutí  finančních prostředků z ROP NUTS  Střední Čechy z projektu s pracovním názvem Hvožďany – revitalizace části obce.

  18.Dále byla přednesena a schválena smlouva o dílo na provedení projektových prací pro dílo „Územní plán obce Hvožďany“ pro zhotovitele Projektový ateliér AD s.r.o.  Č B.

  .

  19.Byla přednesena informace o rozhodnutí správní rady  Nadace ČEZ, které se týkalo projektu s názvem „Oranžové hřiště“. Bylo rozhodnuto naší žádosti nevyhovět.

             Dále byla přednesena informace o podání informace na vydání platebního rozkazu na zaplacení 45.500 Kč s příslušenstvím. Jedná se o  dlužnou částku za neuhrazení pronájmu pohostinství, neuhrazení faktury za vodné a stočné a pronájem sálu v KD ve Hvožďanech.

             Dále byla přednesena informace o jednání u Krajského soudu v Praze ohledně odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Příbrami na určení vlastnictví pozemku – Planiny studna.  Krajský  soud  potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami s tím, že uvedený pozemek zůstává i nadále ve vlastnictví Obecního úřadu ve Hvožďanech

  Byla přednesena informace o jednáních, které souvisejí s výstavbou radarové základny v Brdech.

   © 2006-2008 Zeman J.