Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov

  Informace z jednání OZ 26.4.2007

   

  1.  Firma T-Mobile byla vyzvána aby předložila technické podklady k zamýšlené výstavbě.       Po telefonické urgenci bylo sděleno, že doposud nemá příslušná vyjádření.. K otázce rekonstrukce komunikace Březnice – Starý Smolivec o možnost chodníku bylo zjištěno, že dosud tento úsek není zařazen  do plánu rekonstrukcí Středočeského kraje. Dopravním inženýrem bylo přislíbeno místní šetření za účelem navržení dopravního opatření  pro bezpečnost chodců.

   

  2.   Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s plněním obecního rozpočtu za měsíce  leden až březen 2007. Čisté příjmy k 31.3.2007 byly 2 854 592,-. Skutečné výdaje 2 866 872,- korun.

   

  3.   Byla přednesena žádost paní Neprašové Veroniky o prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 6.Obecní zastupitelstvo vyslovilo souhlas za těchto podmínek: pronájem na dobu 1 roku za podmínek jako v předcházející nájemní smlouvě.

   

  4.  Byla přednesena žádost paní Miroslavy Pečenkové o možnost odprodeje části obecního pozemku č. 780 v kú. Roželov z důvodu oplocení parcely č. 71  na Mýtech. Obecní zastupitelstvo dává předběžný souhlas s prodejem části pozemku za podmínky, že předloží geometrický plán a na jehož základě OZ definitivně rozhodne.

   

  5.  Obecní  zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním dvou dopisů  zaslaných paní Helenou Šefrnovou Vacíkov 65 v zastoupení zmocněncem Pavlem Brožem s plnou mocí ze dne 26.3.2007. Jmenovaná žádá o povolení stavby stáje pro koně za zmiňovaným domem- tuto žádost OZ zamítá. Dále jmenovaná žádá o příspěvek  na vybudování nového vytápění- tuto žádost OZ rovněž zamítá. Obecní zastupitelstvo doporučuje nájemkyni bytu přitápět topidly na pevná paliva jako předcházející nájemci což umožňují komínová tělesa přístupná z bytu.Další pokračování smlouvy za stávajících podmínek.

   

  6.    Žádost Stanislava Kramosila o pronájem vodní nádrže za kravínem v Roželově na parcele 667. v kú. Roželov, který je v majetku  obce Hvožďany.Jmenovaný uvádí, že nechal nádrž v letošním roce na vlastní náklady vyčistit, což dokládá fakturou na částku 10 000.- Kč. V případě kladného vyřízení této žádosti bude tato částka ponechána jako úhrada nájmu na dobu 10 let. Stanislav Kramosil se dále zavazuje , že ryby z tohoto rybníka budou poskytnuty při rybářských závodech jako doposud.

   

  7.  Obecní zastupitelstvo schvaluje v souladu s ustanovením §84 odst. 2j zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění později vydaných předpisů a zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu k problematice umístění vojenské radarové základny na území Vojenského újezdu Brdy.

              Termín konání referenda je sobota 2.6.2007

              Hlasování je stanoveno na dobu 08.00 – 12.00 hodin.

              Územím na ,kterém se místní referendum bude konat je obec:

              Hvožďany a její části-Pozdyně,Leletice,Vacíkov,Roželov,Mýta a Planiny.

   

   

  Znění otázky pro místní referendum: „Souhlasíte s tím, aby na území Vojenského újezdu Brdy byla umístěna vojenské radarová základna?“

     

   

  8.   Byla vrácena  kupní smlouva  na odkoupení pozemku č 67/2 v kú. Hvožďany o výměře 93 m2. Prodávající  paní Archalousová Ilona a Daniel Trefný nesouhlasí s kupní cenou , která byla odsouhlasena na posledním jednání OZ.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo novou navrženou cenu paní Archalousovou tj. 80,. Kč/m2.

   

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hlavními prioritními oblastmi rozvoje regionu v rámci Integrované rozvojové strategie Místní akční skupiny PODBRDSKO a souhlasí se zařazením území obce do zájmového území MAS PODBRDSKO pro plánovací období 2007-2013.

   

  10. Agrospol  v.o.d. Bubovice zaslal dodatek nájemní smlouvy na základě které užívá obecní pozemky.Na základě tohoto dodatku navrhuje zvýšení nájemného s platností od 1.1.2009 ze současných 500,- Kč na 1000,- Kč za hektar zemědělské půdy.V případě, že bude dodatek odeslán  do 15.5.2007 bude nájemné v roce2007 a2008 zvýšeno z původních 300,- Kč na 800,- Kč na hektar.OZ souhlasí s dodatkem nájemní smlouvy.

             

  8.   Různé:

        - na schůzce mikroregionu Třemšín byl hostem starosta obce Štítov p. Václav Hudec, který předložil návrh dopisu pro předsedkyni Sněmovny reprezentantů a předsedy Výboru pro přidělování finančních prostředků Senátu USA. Všichni starostové Mikroregionu Třemšín svým podpisem tento návrh podpořili.

                               

       - na Valné hromadě svazku obcí „Doprava  99“ byl předložen návrh na zrušení tohoto    svazku, obecní zastupitelstvo dává mandát  starostovi obce na souhlas se zrušením tohoto svazku.

             

       - v souvislosti se snižováním vydatnosti vrtu  v Roželově, který je součástí systému zásobování vodou obecního vodovodu, byli zastupitelé seznámeni s možností zvýšení vydatnosti novým vrtem

             

       - na základě žádosti pořizovatelů plánů oblastí povodí ve Středočeském kraji byla zveřejněna“ Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů  vody.“ Pořizovatelé plánů oblasti povodí tímto vyzývají veřejnost a uživatele vody k připomínkám k předloženým přehledům významných  problémů ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejich zveřejnění.Připomínky lze podávat od1.4.2007 do 30.9.2007.

             

      - na zpracování územního plánu obce Hvožďany a přilehlé části bylo osloveno několik     

         projektantů,jejich nabídky budou po zaslání vyhodnoceny

   

      - 30.4.2007 bylo vyhlášeno ředitelské volno na ZŠ Hvožďany

             

      - ředitelstvím školy byla předložena roční zpráva o stavu požární ochrany na ZŠ + MŠ

        Hvožďany za rok 2006

               

      - byl přednesen způsob zabezpečení pálení ohňů na území obce takto: každý oheň musí     nahlásit osoba starší 18 let  Požárnímu sboru Příbram, kde uvede své jméno a telefon© 2006-2008 Zeman J.