Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov
  Informace ze schůze OZ Hvožďany konaná 25.10. 2007

   

  1. Byly projednány podmínky  a žádosti pro přidělení bytů v chráněných bytech a podmínky pro přijetí žádosti. Přednost budou mít občané s trvalým pobytem na správním území obce Hvožďany. Byla sestavena tříčlenná komise ve složení Mgr. Vinšová, Mgr. Weinfurterová, M. Jaroš, která bude provádět šetření na základě došlých žádostí a předá podklady pro rozhodnutí k zastupitelstvu.
  2. Byl projednán návrh  na  poskytnutí dotací  na rozvoj Brdska. 
  3. Byl odsouhlasen prodej pozemku po vyvěšení záměru   pro paní Olgu Vonšovskou za podmínek, které byly odsouhlaseny na předchozím zastupitelstvu.
  4. Byla projednána  žádost  p. Petra Baráka, který žádá o prodej části obecního pozemku č. 360/28 v k. ú. Leletice . Jedná se o 130 m2 . OZ  souhlasí s prodejem  za 100 Kč za 1 m2 a   úhradu nákladů, spojených s převodem pozemku.
  5. Dále byla projednána žádost Miloše Valenty  o prodej  části pozemku, který sousedí s pozemkem parc. č. 227/27 v k.ú.  Roželov. Byla stanovena komise, na základě jejího doporučení je navrženo oddělit pás o šíři 2 metrů a nabídnout k odprodeji všem vlastníkům sousedících pozemků. Cena 100 Kč/m2, veškeré náklady uhradí kupující.
  6. OZ schválilo záměr odprodeje pozemku parc. č. 253/14 v k.ú. Hvožďany  o výměře 9m2 pro manžele Motejzíkovi  z důvodu majetkoprávního vypořádání za cenu 30  Kč/m2 a úhrada veškerých nákladů spojených s převodem
  7. OZ projednalo a schválilo záměr směny pozemků pro manžele Zemanovi a to pozemek č. 253/13 v k.ú. Hvožďany o výměře 9 m2 za pozemek 253/12 o výměře 33 m2  v k.ú. Hvožďany. Žadatel uhradí rozdíl ceny ve výši 720 Kč a  spojené s převodem hradí žadatel.
  8. Byla projednána žádost p. Ing. Vařeky o směnu pozemků. Rozhodnuto směnu zamítnout. U pozemku  parc. č.935/6 v k.ú. Leletice  o výměře 10968 m2  není placen nájem, žadatel bude vyzván k úhradě, do doby vyrovnání nebude OZ posuzovat směnu pozemků.  U dalšího  pozemku  parc. č. 966 o výměře 2086 m2  OZ odsouhlasilo záměr odprodeje  pozemku za cenu 100 m2 a úhradu veškerých nákladů spojených s převodem pozemku.
  9. Byla odsouhlasena smlouva o zřízení věcného břemena pro Telefonicu O2 Czech republic a.s. na pozemek č. parc. 125/8 v k. ú. Hvožďany za jednorázovou finanční náhradu ve výši 353 Kč.
  10. Projednány dvě žádosti o pronájem pohostinství – p. Milan Stýblo a  p. Jana Vlková, Zdeněk Klásek. Bude zveřejněna informace o možnosti pronájmu obecního zařízení, termín přijímání žádostí 30. 11. 2007. Bude rozhodnuto na prosincovém zasedání OZ.
  11. Byla odsouhlasena výše neinvestičních nákladů za žáky na školní rok 2006/2007 ve výši 2.500 Kč.
  12. Projednání petice proti výstavbě základové stanice T-Mobil. OZ neshledalo důvody ke změně svého rozhodnutí a trvá na podmínkách, které byly  dříve odsouhlaseny. Tyto podmínky budou zahrnuty do projektové dokumentace a obec se k nim vyjádří.
  13. Byla projednána údržba místních  komunikací  v zimních měsících
  14. Projednán a schválen  plán  rozvoje venkova  na rok 2008-2009.
  15. Starosta obce informoval o setkání v Březnici ohledně uvažované radarové stanice v Brdech.
  16. Přednesena  informace o přípravě zákona o daňové výtěžnosti.
  17. Informace o zpracování dvou projektů – l. mechanizační prostředek  na údržbu zelených ploch  a 2. o ekologickém vytápění  v chráněných bytech tepelnými čerpadly a solárními panely.
  18. Byla projednána stížnost na stav parkování nákladních aut ve Hvožďanech- budou zjištěny adresy majitelů a ti budou vyzváni k podání žádosti o vymezení místa k parkování a k úhradě  poplatku.
  19. Byl vznesen požadavek  na přeložení  skládky železného šrotu – bude provedeno vytipování vhodné lokality.
  20. Byla projednána žádost o úpravu cesty Leletice –Jamky,  cesta bude upravena. 
  21. Byla projednána žádost o úpravu cesty Roželov – Zámeček z důvodu zarůstání cesty vegetací . Křoviny budou odstraněny a cesta zprújezdněna. Pokud dojde ze strany okolních obyvatel  k žádosti o omezení  provozu , náklady budou uhrazeny z rozpočtu Roželova.


© 2006-2008 Zeman J.