Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov 

  Informace z jednání OZ ze dne 17. 1. 2007

   

   

  1.Byl projednán návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2006 a rovněž důvodová zpráva k tomuto opatření:  

   

   2.Vyjádření JUDr Havleny k dopisu firmy TERANO CA s.r.o. v tom smyslu, že navrhuje:

  Kupní cena by měla být celá uhrazena před podpisem smlouvy složením do notářské  nebo advokátní úschovy do doby provedení vkladu blokace nemovitostí.

   

   Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, kde by došlo ke složení zálohy na úhradu kupní ceny ve výši 10 %  z celkové výše. Dále sjednat  smluvní pokutu ve výši 10 % sjednané ceny a pokud nedojde  ve stanovené lhůtě k uzavření řádné kupní smlouvy bude složená záloha započtena na úhradu této smluvní pokuty. Požádat společnost , aby vybavila plnou mocí pana Petra Nováka, který jedná jménem uvedené společnosti.

   

   Dále bylo dohodnuto, že OZ bude trvat  na původních navržených podmínkách a to včetně výše ceny za m2  tj. 100 Kč.

   

              OZ s předloženým návrhem JUDr. Havleny souhlasí a  na základě těchto skutečností bude vypracován návrh kupní smlouvy a návrh budoucí kupní smlouvy, v kterých  budou zapracovány výše uvedené podmínky. Oba návrhy budou předloženy k projednání na příštím zasedání OZ.

   

  3.

  -Byl přednesen návrh smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě.. Město Březnice bude zastupovat všechny spádové obce březnicka. Tyto obce se budou podílet na ztrátovosti dopravců na linkách 300510- spoj 5 ve výši 12 % ,linka 300900- spoj č. 13, linka 300980 – spoj č. 11.

  -Dále byla přednesena informace o organizování lékařské služby první pomoci v Březnici a to z důvodu organizačního a personálního . Tato služba bude  poskytována pouze o sobotách, nedělích a ve svátky v době od 8,00 hod. do 18.00 hod . Mimo uvedené termíny bude poskytována LSPP v Příbrami v nemocnici.

  -Byla přednesena informace o rychlé záchranné službě. Bylo projednáno s krajských úřadem Středočeského kraje možnosti zřízení detašovaného pracoviště v Březnici.

   

   

  4.Obec Hvožďany byla požádána o předběžné povolení k výstavbě základové stanice  společnosti T-MOBILE na obecním pozemku 200/1 (Javory). Jedná se zatím jen o naplánování akce. V případě souhlasu obce bude sepsána nájemní smlouva a podniknou se další kroky potřebné k úspěšnému dokončení stavby. Jedná se o stavbu stožáru o výšce 40 m, který by byl ukotven na podstavci 4 x 4 m. Na pozemku by byl ještě umístěn kontejner s příslušnou technologií. Zájmový pozemek pro výstavbu a umístění technologie by  byl zhruba 12 x 12 m. Byl předložen návrh seznámit s tímto záměrem občany a požádat je o stanovisko. Za tímto účelem bude na vývěsce na budově OÚ umístěna příslušná dokumentace a v chodbě budovy obecního úřadu bude schránka na písemné stanoviska občanů. Termín vyjádření občanů -do  poloviny února  a na základě došlých vyjádření občanů OZ rozhodne o stavbě tohoto zařízení . 

   

   

  5.Termín zápisu do 1. ročníku základní školy je stanoven na pátek 26. 1.2007 a to v budově mateřské školy v 1. poschodí v době od 13.00 – 17.00 hod.

  Dále byla provedena doplňující volba do rady školy za p. Věru Štefanovou. Byla schválena  paní Markéta Balková, členka OZ.

   

  6.Obec uplatní žádost o dotaci z Fondu  životního prostředí Středočeského kraje na rok 2007. Jedná se o finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč na zlepšení kvality vody Vacíkov – vodovod.

  Informace z ministerstva zemědělství,pro vlastníky vodovodu a kanalizací.  Jedná se o nová pravidla pro členění položek při výpočtu – kalkulaci ceny pro vodné a stočné.  Dle této vyhlášky musí být dále zpracován plán realizace financování obnovy vodovodů a kanalizací a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.

  Obec požádá firmu Novadus o pomoc při zajištění výše uvedených úkolů.

  7.)

   Různé

  - opoždění  linek a spojů .  Změny v jízdních řádech jsou vyvěšeny na zastávce autobusů ve Hvožďanech.

  - nabídka péče o nalezené psy . Jedná se o zajištění služby o nalezené psy , které můžou být umístěny v kynologickém areálu ve Volenicích u Březnice. Za psa, který bude odchycen na správním území obce a obec bude mít zájem o umístění v tomto zařízení,zaplatí obec jednorázovou částku za umístění psa 1.107 Kč a za každý krmný den psa 143,- Kč.

  - Byla projednána výstraha s předpovědí počasí a možné povodňové služby s výskytem silného větru. . Byly stanoveny úkoly pro zajištění odstraňování padlých stromů  na místních komunikacích.

  -Projednána žádost p. Renaty Duškové, Hvoždany  č. 6 o prodloužení doby nájmu bytu č. 6 – odsouhlaseno prodloužení na dobu 1  roku za stejných podmínek© 2006-2008 Zeman J.