Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov

Informace z jednání obecního zastupitelstva  ze dne 15.11.2006

 

l/  Na uvolněný byt v domě čp. 161 byla kladně vyřízena žádost  p.Kateřiny Havlíkové,

 bytem Pivovarská 1106, Blatná .Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku a v případě plnění všech povinností z nájemní smlouvy bude možnost smlouvu prodloužit.

 

2/ Prodloužena  nájemní doba na pronájem bytu  v čp. 160 a 161 Hvožďany nájemcům p. Koželoužkovi, ,  p. Voříškové, sl. Vinšové, p. Kubové, p. Balkové . Bylo rozhodnuto prodloužit nájemní smlouvy na dva roky, s tím že paní Balková v domě č. 161, byt č. 8 bude mít prodlouženou nájemní smlouvu do 31. 5. 2007. V případě že, se k tomuto termínu žadatelka nepřihlásí k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu bude pronájem pro žadatelku ukončen a byt bude nabídnut do pronájmu jinému zájemci.

 

3/ Firma TERANO CA s. r. o. reagovala na stanovisko obecního zastupitelstva ze dne  26.7. 2006   a ve svém  dopise  ze dne 20. 9. 2006 stanovuje návrh svých vlastních podmínek. OZ s těmito podmínkami nesouhlasí a trvá na původním návrhu obecního zastupitelstva ze dne 26.7. 2006.

 

4/ Pan Bohuslav Moulis zaslal žádost o příspěvek na provoz prodejny potravin ve Vacíkově.  Svojí žádost zdůvodňuje tím, že OZ  rozhodlo o financování režijních nákladů prodejny v Roželově z důvodů zachování provozovny prodejny potravin pro obyvatele Roželova, Mýt a Planin. Jedná se o provoz prodejny, která je umístněna v objektu, který je ve vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že obec má zájem na fungování prodejny ve Vacíkově, byl přednesen návrh, aby  žadatel vyčíslil výši  režijních nákladů  této prodejny a na základě této skutečnosti OZ  rozhodne o finančním příspěvku na provoz prodejny Vacíkov.

 

5/ Žádost o odkoupení obecních pozemků zaslaly manželé Štefanovi. Jedná se o pozemek 864/9 v k.ú. Leletice (Jamky). Při projednávání této žádosti bylo zjištěno, že žadatel uvedl špatné parcelní číslo pozemku (864/3).Správné číslo je 864/9, jeho výměra je  5.954 m2  a jedná se o zemědělský půdní fond. V případě, že žadatel opraví na své žádosti číslo pozemku, zastupitelstvo souhlasí s odprodejem obecního pozemku č. p. 864/9 za podmínky, že bude odkoupena celá parcela tj. 5.954 m2 a bude určena cena ve výši 100 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku budou uhrazeny kupujícím.V tomto smyslu bude žadateli odpovězeno.

 

6/ Žadatel  Vlastimil Tesař žádá o odprodej obecních pozemků č. parcely 43/2 o výměře 2.492 m2 a 43/1 o výměře  2.914 m2 v k.ú. Roželov. Vzhledem k tomu, že o uvedené pozemky má zájem firma TERANO CA s. r. o. na kterých chce vybudovat domky k trvalému bydlení bylo navrženo tuto žádost neprojednávat do vyřízení žádosti uvedené firmy.

 

7/Starosta obce seznámil s aktivitami, které budou do budoucnosti vyvíjeny  s možnostmi získání finančních prostředků pro podporu projektů realizovaných ve sdruženém regionu- Mikroregionu Podbrdsko, Třemšínsko a Březnicko za účelem posílení místní ekonomiky. Jedná se o vznik tzv. místní akční skupiny  (MAS) v návaznosti na programu LEADER +. Jako právní strukturu pro MAS je navržena forma občanského sdružení dle zákona 83/1990 Sb. Z uvedeného důvodu byl pověřen starosta obce k zastupování obce ve věcech související se členstvím v občanském sdružení Podbrdsko.

 

8/ Byl předložen návrh žádosti o finanční prostředky z grantu Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu na rok 2007.  Jedná se o rekonstrukci víceúčelového hřiště – I. etapa. Jedná se o celkovou opravu sportovního víceúčelového hřiště, které je v současné době v havarijním stavu a nelze ho provozovat. Celkem investiční náklady na přípravu plochy pro položení  umělého povrchu  jsou 621.300 Kč. Požadavek obce na dotace od Středočeského kraje 497.040 Kč. Vlastní zdroje obce 124.260 Kč.

 

9/ Informace o možnosti získání dotací na zalesňování obecních  pozemků. Jedná se o dotace, které je možno uplatnit a z kterých by mohla být realizována tato činnost. K posouzení vhodných  pozemků k zalesnění byla navržena komise ve  složení p. Josef Neuwirth, Ing. Tomáš Čabrádek, Trefný František, Malý Vladimír, Jaroš Milan. Na příštím jednání bude přeložen jejich návrh.V případě  nutnosti se tato skupina může věnovat problematice  životnímu prostředí.

 

10/Různé:

1)Informace  k možnostem získání základních vědomostí o práci v zastupitelstvu.

2) Dále bylo projednáno  nařízení vlády č. 50/2006 Sb. o výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce a za výkon této funkce byla stanovena měsíční odměna ve výši 230,- Kč.

3) Informace o stavu výstavby chráněných bytů, v letošním roce bude dle schváleného registru prostavěno 8,5 mil. Kč státní dotace .Návrh změny vytápění objektu a možnosti získání dotace ve výši 70- 80 %.Jednání o možnosti zřízení přenosného  signalizačního zařízení, které bude mít možnost upozornit na problém držitele tohoto zařízení a v případě nutnosti bude poskytnuta pomoc

4). Na návrh členů zastupitelstva bylo rozšířena kulturní komise o p.Jana Zemana , o  sl.Oldřišku Ptáčkovou, o p. Josefa Kabáta. 


© 2006-2008 Zeman J.