Úvodní strana Mapa webu Odkazy Kulturní přehled Kontakty
 Základní informace
 Zprávy z OZ
      - 27.03.2008
      - 17.01.2008
      - 13.12.2007
      - 25.10.2007
      - 30.08.2007
      - 28.06.2007
      - 14.05.2007
      - 26.04.2007
      - 01.03.2007
      - 17.01.2007
      - 19.12.2006
      - 15.11.2006
 Jak to vidíme my?
 Fotogalerie
 Zastupitelstvo
 Návštěvní kniha
 Sport a volný čas
 Internet a DVB-T
 SMS zdarma
 » Leletice
 » Vacíkov

  Informace ze schůze OZ Hvožďany konaná 13.12. 2007

   

   

  1. zpráva o plnění obecního rozpočtu za deset měsíců roku 2007. Příjmy 18.213.104 Kč z toho daňová výtěžnost 4.642.547 Kč. Do konce roku se předpokládá, že bude dosaženo příjmů z výtěžnosti daní  o 500 tisíc  méně něž byl schválen rozpočet. Ostatní příjmy jsou průběžně za uvedené období dodrženy.  V oblasti výdajů bylo dosaženo 16.111.781 Kč. Finanční prostředky k 31. 10. 2007 činí 3.987.231 Kč.

   

  2. Bylo projednáno rozpočtové opatření  č. 3/2007.

   

  3. Bylo projednáno a schváleno  rozpočtové provizórium obecního rozpočtu na leden – březen 2008  v  rozsahu v oblasti příjmů a výdajů 5.000.000 Kč.

   

  4. Byla jmenována inventarizační komise ve složení  členové OZ - p. Kramosil,

   p. Malý, p. Mgr. Křečková, p. Mgr. Weinfurterová, p. Mgr. Juračková, p. Mgr. Vinšová, p. Ing. Čabrádek, p. Trefný, p. Jaroš, p. Zeman, p. Balková, p. Matoušková, p. Neuwirth, p. Tůma St., p. Štástka. Inventarizace obecního majetku bude provedena ke dni 31. 12. 2007 a bude ukončena do 31.1.2008.Obec připraví inventarizační seznamy a předá je jednotlivým skupinám.

   

  5. Projednání došlých žádostí

  Kateřina Havlíková –  prodloužení doby nájmu na byt č. 7 v domě čp. 161. prodloužen do

  31. 10. 2008 za stejných podmínek.

   

  6. Byl schválen návrh na odprodej pozemku  pro manžele Motejzíkovi  a p. Petra Baráka za podmínek , které byly schváleny na posledním zasedání.

   

  7. Schválena  směnná smlouva mezi obcí a  manžely Zemanovými  za podmínek, které byly schváleny na minulém zasedání OZ.

   

  8. Odsouhlaseno odkoupení pozemku   v k.ú. Vacíkov.  č. parc. 290, 275/19 a 275/20.Vlastníci Český rybářský svaz. Obec navrhuje finanční náhradu ve výši 30.000 Kč.V případě zamítnutí naší nabídky bude požádáno o pronájem pozemku – koupaliště v minimálním rozsahu. Vlastníci zajistí, sečení a uklízení travnatých ploch

   

  9. Odsouhlaseno  navýšení finančních prostředků pro školu na rok 2007 o 25.000 Kč. Jedná se o prostředky na úhradu paliva do kotelny ZŠ.  

   

  10. Z došlých žádosti vybrán nájemce pohostinství KD Hvožďany p. Martina Vlková 

  Doba pronájmu 3 roky, roční cena pronájmu 70.000 Kč, výpovědní lhůta 30 dní, platnost pronájmu od 1.1.2008 . Dovybavení pohostinství  tak, aby   pronajaté pohostinství splnilo požadavky všech návštěvníků.

   

  11. Stanovení ceny za odvoz TKO na rok 2008:

  Jednorázová známka    63 Kč

  Pytel na odpad                        67 Kč

  Známka 1 x 30                        693 Kč

  Známka 1 x 14                        1153 Kč

  Známka  Kombi                      1764 Kč

  Dále byl stanoven poplatek pro sběr plastů, nebezpečného odpadu, za sklo, papír a kovový odpad ve výši 100 Kč na domácnost /rok.

   

  12. Informace  o zřízení pracoviště CZECHPOINT a zřízení informačního centra v OÚ ve Hvožďanech. Za tímto účelem bude přijata nová pracovní síla k zajištění těchto úkolů a dále bude  na ní přesunuta část pracovních úkolů, které dosud vykonávala účetní obce.

   

  13.Přednesen návrh na vypracování projektu  „Revitalizace Hvožďany“. Jedná se o regionální operační program.

  Rybníček náves Kalisťák

  Chodník a komunikace  ZŠ, Tělocvična

  Hřiště

  Náves Hvožďany

  Bytové domy v majetku obce

  Bytovka čp. 6 ,99

  Budova OÚ

  Oprava povrchu komunikace

  Celkové náklady na projekt „Revitalizace Hvožďany“  činí 15.500.000  Kč . Možnost získání finanční prostředků ve výši 92% © 2006-2008 Zeman J.